บ้านพักอาศัย

ผลงาน, บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด