บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น | ลาดพร้าว 65 กรุงเทพมหานคร