บริจาคพัดลมแก่โรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคพัดลม แก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล